Khí cụ chỉnh nha sinh cơ học Uconcept

  • Hàm USTART (4-8 tuổi) – Màu trong suốt, hồng, xanh
  • Hàm UTRAINERS mềm  (8-10 tuổi) – Màu trong suốt, hồng, xanh
  • Hàm UCLASS 2 PRE (5-15 tuổi) – Màu trong suốt *Dùng trước giai đoạn đeo UClass 2
  • Hàm UCLASS 2 (5-15 tuổi) – Màu trong suốt
  • Hàm UCLASS 2H PRE loại cứng – Màu trong suốt
  • Hàm UCLASS 3 (4-12 tuổi) – Màu trong suốt, hồng, xanh
  • Hàm UCLASS 3H loại cứng (4-12 tuổi) – Màu trong suốt
  • Hàm UCLASS 3S loại nhỏ (4-6 tuổi) – Màu trong suốt
  • Hàm UCLASS 3HS loại nhỏ, cứng (4-6 tuổi) – Màu trong suốt
505425890462301