Điều trị và phòng ngừa sâu răng SDF

Điều trị và phòng ngừa sâu răng SDF (38% Silver Diamine Flouride)

Chai 5ml

505425890462301